Verksamhet och aktiviteter

Välkommen att läsa om våra aktiviteter! Här kan du se vad som händer i distrikt (Östergötland) och i våra lokalföreningar.

Distriktet

Verksamhetsplan 2017

På SRF:s kongress beslutades att synskadade ska kunna ha frihet i vår vardag. I denna anda ska SRF Östergötland vara pådrivare när det gäller tillgänglighet, användbarhet och personlig service.

Vi ska arbeta med att bevaka och driva frågan om en väl fungerande läns- och kommunal färdtjänst.
Vi ska se till att en tillgänglig och användbar kollektivtrafik finns. Detta gäller även trafikmiljö och trafiksäkerhetsfrågor.
Vi ska samarbeta med Handikappföreningarna Östergötland och andra organisationer som driver frågor där vi har samröre.
Vi ska medverka i olika grupper som RRFF (Regionen Östergötland råd i frågor om funktionsnedsättning) syncentralernas brukarråd, referensgrupp om länsfärdtjänsten och andra där vi kan vara med och påverka synskadades situation.
Vi kommer också att ha en nära kontakt och ta hjälp av SRF:s regionala ombudsman för att förstärka vårt arbete.
Vi är representerade i Kooperativet Optima Östergötlands styrelse.
Vi är representerade i Handikappföreningarna Östergötlands styrelse.

Kultur och Fritid

Minst två svenska filmer ska syntolkas.
Minst ett idrottsevenemang ska syntolkas.
Distriktet ska fortsätta sitt arbete med att bibehålla utbudet av idrott i samarbete med handikappidrotten.

Ett familjeläger genomförs i Idre.
En vår- och en höstträff arrangeras för ledarhundsförarna.
Ett läger genomförs i maj.

Dagsutflykten Östergötland runt planeras till september.
En familjeutflykt planeras till december.

Studier och konferenser

Vårt representantskapsmöte genomförs under april månad.
En veckas utbildning för föräldrar och andra intresserade i ledsagning på skidor sker i samband med vinterns familjeläger.

Vi erbjuder kommunerna utbildning av deras ledsagare.
”Att skåda fågel med örat” fortsätter.
Utbildningsträffar för våra informatörer sker under året.
Ett medlemsforum planeras till hösten.

Teknik och läsmedia
Teknikkvällar arrangeras.

Arbetsmarknad

Coachgruppen för arbetssökande fortsätter.

Vi ska stödja synskadades utveckling på arbetsmarknaden.

Barn och föräldrar
Lägerverksamheten är mycket viktig för barn och ungdomar och minst ett läger ska genomföras.

Aktiviteter ska planeras till skollov.
Minst en träff för ungdomsgruppen arrangeras.
Minst en aktivitet per termin och Östgötaklubb ska genomföras.
Föräldrakommittén ska ha minst två möten och planera verksamhet.
En familjeaktivitet planeras.

Medlemsrekrytering

Vi ska aktivt stödja lokalföreningarna i deras arbete med medlemsrekryteringen.

Hjälpmedel

En träff med brukarrådet. De kommuner som inte har heminstruktörer ska uppvaktas. Den utställning med enkla hjälpmedel som finns hos distriktet ska visas vid lämpliga tillfällen. Vi ska vid lämpliga tillfällen bjuda in leverantörer för att informera om nya hjälpmedel.

Intressepolitiskt arbete

Styrelsen kan i projektform arbeta med intressepolitiska frågor inom länet och vara lokalföreningarna behjälplig när de behöver stöd i sin intressepolitik.

Vi kommer ha ett nära samarbete med den regionala ombudsmannen. En intressepolitisk grupp bildas med deltagarna ur 2015 års funktionärsutbildning. Gruppen kommer att jobba med intressepolitiska uppdrag.

Lokalföreningarna

Genom projektbidrag kan distriktet stödja och uppmuntra lokalföreningarna till utveckling av verksamheten. Vi ska besöka lokalföreningarna, informera och stötta dem i deras arbete. Två ordförandekonferenser kommer att ske under året.

Regionalt samarbete

Distriktet ska medverka på de olika utbildningar och konferenser som anordnas och själva också bjuda in övriga distrikt till verksamhet inom Östergötland.

Information

Distriktet ska se till att medverka vid utställningar, mässor och temadagar för att sprida kunskaper om synskador och förbundets verksamhet. Vi ska fortsätta samarbetet med skolorna i länet för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med synskada.

Podgruppen fortsätter sitt arbete med att sprida information på Internet och sociala medier om hur det är att leva med synnedsättning.

Rehabilitering

Vår egen satsning på rehabilitering för personer med synnedsättning fortsätter. Rehabiliteringsinsatser görs utifrån de behov som kommer fram i samarbetet med syncentralerna. Vi är också öppna för initiativ och behov från medlemmar när det gäller rehabiliteringsinsatser.

Coachgruppen för ungdomar fortsätter.
Punktskriftskurserna fortsätter.
Utlärning av data i egen hemmiljö fortsätter.
Dam och herrgrupperna fortsätter.
Resande och trafikmiljö
Vi medverkar i Östgötatrafikens referensgrupper.

30+30+

En Ålandsresa med konferens sker under våren.
Ett vildmarksläger genomförs sista helgen i augusti.
En aktivitet till vintern planeras tillsammans på konferensen i maj.

 

För information om vår verksamhet vänligen kontakta kansliet på telefon 013-14 35 65 eller via kansli@srfost.nu.